Algemene voorwaarden

Geen kleine lettertjes

Laatste wijziging op 13/10/2023

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking zijn de bestellingen en de leveringen onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn in geen geval tegenstelbaar aan ICTcoach.be wiens algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in alle gevallen uitdrukkelijk voorrang hebben.

2. De aangegeven leveringstermijnen zijn zuiver indicatief en laattijdige levering kan nooit leiden tot contractbreuk of schadevergoeding ten laste van ICTcoach.be.

3. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en exclusief vervoerskosten en verzekering, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld. Alle transport gebeurt op risico van de klant.

4. De geleverde goederen blijven eigendom van ICTcoach.be tot na volledige betaling ervan. De koper zal instaan voor alle eventuele schade en vervreemding van deze goederen vanaf de levering tot de volledige betaling.

5. Om geldig te zijn dienen alle klachten, tenzij ze betrekking hebben of verborgen gebreken, ons toe te komen uiterlijk 8 dagen na ontvangst der goederen of na het beëindigen van de werken. De klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten gedaan worden binnen 8 dagen na ontdekking. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

6. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de offerte en gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij dit anders werd aangegeven. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor de door hem opgegeven specificaties, aantallen en opgaven. Eventuele vergissing in de offerte-aanvraag zijn derhalve ten laste van de klant. De door ICTcoach.be verstrekte prijzen zijn indicatief en onder uitdrukkelijk voorbehoud van foutieve prijsopgave en eventuele prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.

7. Factuurvoorwaarden

 • Alle facturen zijn contant betaalbaar ten huize van ICTcoach.be.
 • De BTW valt ten laste van de koper.
 • Bij het achterwege blijven van enige klacht, aangetekend na 8 dagen van factuurdatum wordt de factuur geacht van rechtswege te zijn aanvaard en wordt elk protest als onontvankelijk, laattijdig en onbestaande aanzien.
 • Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd 1% per maand.
 • In geval van wanbetaling van de factuur 30 dagen na de vervaldag zal ten titel van schadevergoeding als strafbeding een bedrag van 15% op het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit enkel om reden van deze vertraging.
 • De klant dient in het bezit te zijn van originele en geldende licenties voor alle software op zijn computers en dient dit op elk ogenblik aan ICTcoach.be te kunnen verantwoorden. ICTcoach.be behoudt het recht om (her)installatie van software te weigeren indien de klant niet over de vereiste licenties beschikt.
 • Indien materiaal wordt binnengebracht ter herstelling en door de klant niet werd opgehaald, dan zal ICTcoach.be de klant aangetekend in gebreke stellen binnen de 8 dagen het materiaal op te halen. Eventuele opslagkosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Indien na een aangetekende ingebrekestelling materialen of toestellen niet worden opgehaald binnen de maand verliest de klant elke aanspraak te dien aanzien en draagt ICTcoach.be geen enkele aansprakelijkheid meer.

 

8. Het is inzonderheid de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de nodige back-ups te maken, alsook synchronisatie tools zoals bijvoorbeeld OneDrive te beheren en te monitoren zoals een goede huisvader. ICTcoach.be kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van data.

9. ICTcoach.be heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden in samenspraak met de klant.

10. Indien ICTcoach.be gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan ICTcoach.be ter beschikking heeft gesteld.

11.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen alle partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst over gaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

12. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aankoop -en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

13. ICTcoach.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht zoals (doch niet beperkt tot) bv. oproer, staat van beleg, staking, brand, bliksem, overspanning, volledig of gedeeltelijke sabotage van systemen door hackers of virussen of tekortkomingen vanwege leveranciers van ICTcoach.be

14. ICTcoach.be kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15. De door ICTcoach.be te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd.

16. ICTcoach.be verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken.

ICTcoach.be verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

17. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft ICTcoach.be geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.

18. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.

19. ICTcoach.be is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt te gevolge hiervan lijdt.

20. ICTcoach.be gaat ervan uit dat de Wederpartij zelf reservekopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie.

Reservekopieën worden door ICTcoach.be alleen hersteld wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. ICTcoach.be is niet verantwoordelijk voorhet welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.

21. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan ICTcoach.be ter beschikking gestelde materialen.

22. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door ICTcoach.be verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van het onderzoek en hebben geen geldigheid op latere tijdstippen.

23. Gezien de aard en werking van computers kan ICTcoach.be geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.

24. De Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het correct naleven van de licentiepolitiek die bij een softwareproduct hoort.

25. Met betrekking tot fax, internet, telecommunicatieapparatuur en software die door ICTcoach.be bij haar klanten geplaatst wordt, is de wederpartij volledig verantwoordelijk voor alle telefoon- en Internetkosten die voortvloeien uit zowel het manueel of automatisch gebruik van de apparatuur en software. De wederpartij zal onder geen enkele voorwaarde kosten kunnen verhalen op ICTcoach.be indien de telefoon- en/of Internetkosten volgens hem te hoog zouden oplopen.

26. Bij installaties of prestaties door ICTcoach.be i.v.m. internet, kan ICTcoach.be in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens door bijvoorbeeld malware of virussen.

27. ICTcoach.be en leveranciers van cloudoplossingen (zoals bv Office365) hebben het recht de programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Deze leveranciers zullen zich inspannen om eventuele fouten in de programmatuur op te lossen, maar kunnen niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Omdat de dienst mogelijk aan meerdere afnemers wordt geleverd, is het niet altijd mogelijk om alleen voor de afnemer van één bepaalde aanpassing af te zien.

28. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op ICTcoach.be verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

29. ICTcoach.be hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. ICTcoach.be garandeert dat de verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Algemene Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR/AVG). ICTcoach.be verbindt zich ertoe om adequate juridische en technische voorzorgen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen, geheim te houden en om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. 

30.Intellectuele eigendom van ICTcoach.be mag niet worden gekopieerd of doorverkocht aan derden zonder schriftelijke toestemming.

31. Verlenging & Beëindiging van Abonnementen: Na de eerste afgesproken termijn wordt de overeenkomst automatisch vernieuwd voor dezelfde periode, tenzij deze schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk drie maanden voor de verlengingsdatum. ICTcoach.be behoudt zich het recht voor om de overeenkomst direct te beëindigen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende gevallen:

 • Bij faillissement, ontbinding of liquidatie van de opdrachtgever.
 • Wanneer er beslag wordt gelegd op de bezittingen van de opdrachtgever.
 • Bij het niet naleven van de voorwaarden door de opdrachtgever.
 • Bij sterke vermoedens van fraude of oneigenlijk gebruik van ICTcoach.be diensten.
 • In situaties van overmacht waarbij de overeenkomst niet meer naar behoren kan worden nagekomen.

 

32. De opdrachtgever zal ICTcoach.be zonder voorbehoud vrijwaren voor eender welke eis die door der­den zou worden ingesteld met betrekking tot de door de opdrachtgever bestelde producten of diensten van ICTcoach.be, inclusief elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten en elke eis met betrekking tot goederen verkocht door de opdrachtgever via een internetsite ontwikkeld door ICTcoach.be. De opdrachtgever vrijwaart ICTcoach.be voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zijn handelen of door hem aan ICTcoach.be bezorgde gegevens zou worden veroorzaakt.

33. Wanneer de opdrachtgever beroep doet op de diensten van ICTcoach.be, dient hij volledige medewerking te geven dewelke noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder valt ook het verstrekken van alle essentiële gegevens en informatie voor de ontwikkeling van de website. Zodra de website ontwikkeld is, zal aan de opdrachtgever een eerste versie worden overgemaakt. De opdrachtgever dient even­tuele opmerkingen op deze eerste versie aan ICTcoach.be over te maken binnen de 8 werkdagen na het online brengen. Indien ICTcoach.be geen reactie ontvangt binnen voornoemde termijn, zal deze versie als goedgekeurd worden beschouwd, waarna deze online zal worden geplaatst. Aan de opdrachtgever wordt afhankelijk van het afgesloten abonnement een aantal mogelijkheden toegekend om wijzigingen aan te brengen aan zijn ontwerp van zijn/haar website. Indien de opdrachtgever het ontwerp méér wenst aan te passen, zullen er extra kosten worden aangerekend. Dit geldt ook wanneer men een totale revisie wenst van de website. Wegens technische beperkingen en toekomstige evoluties is het mogelijk dat bepaalde functies van de website, alsook het design en “plugins” na verloop van tijd niet meer werken en aangepast moeten worden. Afhankelijk van de technische mogelijkheden op dat moment verbindt ICTcoach.be er zich toe de klant te contacteren en waar mogelijk aanpassingen te maken al dan niet met een extra méérkost.

34. De opdrachtgever moet de website conform de wetgeving beheren en mag geen acties ondernemen die nadelig zijn voor ICTcoach.be, eindgebruikers of derden. Het is niet toegestaan beledigende, schadelijke, pornografische of andere ongepaste inhoud te verspreiden. De website dient als digitaal platform voor de promotie van de opdrachtgever zijn diensten of producten. Elk ander gebruik vereist goedkeuring van ICTcoach.be. Overbelasting van de server of misbruik van bandbreedte is verboden.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor:

 • De inhoud van zijn website;
 • Externe links en hun inhoud;
 • Interacties op de website;
 • Potentieel schadelijke software;
 • Het juiste gebruik van beschikbare stockfoto’s, waarbij respect voor afgebeelde personen essentieel is;
 • Het beheer van zijn inloggegevens;

 

Hij staat ook in voor mogelijke schade aan ICTcoach.be of derden.

 

De opdrachtgever moet zorgen voor de nodige juridische documentatie op zijn website conform het Belgisch recht. Bijvoorbeeld, het beheer van privacy- en cookiebeleid ligt volledig bij hem. Als ICTcoach.be vaststelt dat deze richtlijnen niet nageleefd worden, kan zij de website aanpassen, offline halen of de toegang beperken zonder compensatie voor de opdrachtgever.

35. De aansprakelijkheid van ICTcoach.be beperkt zich maximaal tot het bedrag dat de opdrachtgever in de laatste 3 maanden voor het schadegeval aan ICTcoach.be heeft betaald. ICTcoach.be is niet aansprakelijk voor schade door:

 • Tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of externe platformen;
 • Tekortkomingen door derde partijen;
 • Digitale bedreigingen zoals virussen, spam of cyberaanvallen;
 • Dataverlies dat de opdrachtgever naar ICTcoach.be stuurde;
 • Dataverlies van eindgebruikers (bijvoorbeeld via contactformulieren);
 • Niet voldoen aan wet- en regelgeving, inclusief privacywetgeving.

 

36. De opdrachtgever verzoekt ICTcoach.be om de tijdens het intakegesprek vermelde domeinnaam te registreren. Op verzoek van de opdrachtgever zal ICTcoach.be de gewenste domeinnaam registreren volgens de voorwaarden van de officiële agent. Na registratie is de opdrachtgever de enige eigenaar van de domeinnaam voor een periode van één jaar, met jaarlijkse vernieuwing, tenzij vroegtijdig geannuleerd. Wanneer de opdrachtgever de jaarlijkse verlenging nalaat en een derde partij registreert de domeinnaam, is ICTcoach.be hier niet voor verantwoordelijk. De opdrachtgever keurt de domeinregistratie goed en bevestigt de juiste rechten ervoor te hebben. Hij zorgt er ook voor dat de domeinnaam geen rechten van derden schendt. Eventuele claims van derden tegen ICTcoach.be met betrekking tot deze domeinnaam worden door de opdrachtgever gedragen. De opdrachtgever zal ook alle kosten dekken die voortvloeien uit onterechte registraties of rechtenschendingen.

37. Wanneer de opdrachtgever dit wenst, kan ICTcoach.be het domeinnaambeheer overnemen, mits de eigenaar akkoord gaat. ICTcoach.be is niet aansprakelijk als de overdracht niet, vertraagd of te laat uitgevoerd kan worden. In dergelijke situaties kan de opdrachtgever de kosten die gemaakt werden voor de overdracht niet terugvorderen.